Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Dùng thử "Live CD"

Bạn có thể chạy thử Linux mà không đụng gì đến dữ liệu có sẵn bằng các "Live CD":

Tôi có thể download các CD đó ở đâu ? Có rất nhiều phiên bản Linux chạy được trên CD!. Bạn có thể dùng thử:

Ubuntu Live Knoppix
http://www.ubuntu.com/download http://www.knoppix.net/get.php