Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn có thể dùng nhiều tài khoản của các dịch vụ nhắn tin khác nhau như MSN, Yahoo, ICQ, Jabber, AIM… Khidùng Windows hoặc Mac OS X, bạn có thể phải chạy mỗi chương trình riêng cho một dịch vụ: MSN Messenger cho MSN, ICQ với ICQ, etc.

Với Pidgin, chương trình chat của Linux (chạy cả trên Windows nữa, với Mac Pidgin có tên là “Adium”), bạn có thể sử dụng mọi dịch vụ đó cùng một lúc.