Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Nếu bạn muốn biết các chương trình mới trên Windows, bạn cần phải:

  1. Tìm trên mạng tên chương trình bạn cần.
  2. Tìm một trang Web để tải về.
  3. Có thể phải trả tiền.
  4. Tải chương trình đó về.
  5. Cài đặt.
  6. Đôi khi bạn cần khởi động lại máy.

Phù, mất rất nhiều công sức chỉ để thử một chương trình mới!

Với Linux, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Linux có một “Hệ thống quản lý phần mềm”: mỗi chương trình được dặt trong một “gói”. Nếu bạn muốn cài một chương trình mới, chỉ cần mở chương trình quản lý phần mềm, gõ tên chương trình, bấm “Cài Đặt”. Hoặc duyệt qua danh sách các chương trình (rất nhiều đấy!) theo từng chủ đề.

Với Linux, bạn sẽ: không phải tìm kiếm trên mạng, không phải tải về và càt đặt bằng tay, và có nhiều thời gian để dùng thử chương trình.