Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn có thể chạy thử Linux mà không đụng gì đến dữ liệu có sẵn bằng các “Live CD”:

Tôi có thể download các CD đó ở đâu ? Có rất nhiều phiên bản Linux chạy được trên CD!. Bạn có thể dùng thử:

Ubuntu Live Knoppix
http://www.ubuntu.com/download http://www.knoppix.net/get.php